על מנת לקבל את שירותי התמיכה, שמעניקה 013 נטוויז'ן, יש להזין את מזהה ההתחברות שקיבלת מהנציג בשדה בתחתית הדף וללחוץ על כפתור "שלח". לאחר פעולה זו תתבקש ללחוץ על כפתור "אישור" (accept). ביצוע 2 הפעולות הנ"ל כמוהן כחתימה על תקנון שירות זה, והן מעידות כי קראת הוראות התקנון במלואן וכי הנך נותן הסכמתך המלאה לכל התנאים האמורים בו.

1. השירותים
1.1 בכפוף לתנאי תקנון שירותי התמיכה הכוללים ייעוץ טלפוני בלבד כדי לסייע בפתרון בעיות ובתשובה לשאלות, העלולות להתעורר במהלך השימוש במוצרים.
1.2 לקוחות האינטרנט של 013 נטוויז'ן (כמצוין ברישומי החברה) והם בלבד, רשאים לקבל תמיכה גם מערכת תמיכה מרחוק, המאפשרת ל013 נטוויז'ן להתחבר למחשב הלקוח, לבדוק את הבעיות במוצרים ובמידת האפשר לתקנם. 013 נטוויז'ן לא תעשה שימוש במערכת זו בלא בקשה יזומה ומפורשת מצד הלקוח. בקשה לשימוש במערכת תמיכה מרחוק ניתן להגיש באחת הדרכים כפי שתקבע ותפרסם 013 נטוויז'ן מעת לעת.
1.3 יודגש ויובהר למען הסר ספק כי עם הבקשה לעשות שימוש במערכת תמיכה מרחוק לשם קבלת שירותי התמיכה מרחוק, הרי את/ה מתיר/ה בכך ל013 נטוויז'ן להתחבר אל המחשב שבו הותקנו המוצרים ו/או כל שירות אחר, לעיין בתוכנות ובקבצים בתיקיות ובחומרים המצויים בו ככל שיידרש לפתרון הבעיות שבגינן פנית לקבל את שירותי התמיכה ולבצע את הפעולות הדרושות לפתרונן – והכול, באמצעות גישה והתערבות מרחוק.
1.4 תקנון זה והשירותים הניתנים כמתואר בו כפופים ל"הסכם מנוי-תנאים כלליים לקבלת שירותי תקשורת בינלאומיים ושירותי אינטרנט" של 013 נטוויז'ן כמצוין באתר החברה בכתובת: www.013netvision.net.il

1.5 הגדרות נוספות בתקנון שירות תמיכה מרחוק, ככל שלא הוגדרו בתקנון זה תהא משמעותם כאמור ב"הסכם מנוי - תנאים כלליים לקבלת שירותי תקשורת בינלאומיים ושירותי אינטרנט" של 013 נטוויז'ן, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.
2. הגבלת אחריות 013 נטוויז'ן
2.1 שירותי התמיכה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 013 נטוויז'ן בגין תכונות שירותי התמיכה, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.
2.2 013 נטוויז'ן לא תישא באחריות לכל שיבוש, הפרעה, סיכול ו/או מניעה במתן שירותי התמיכה, שהם תוצאת תקלות בקווי התקשורת הפנים –ארציים ו/או מערכות חב' בזק ו/או כתוצאה מכל שביתה או השבתה בחברת בזק ו/או כתוצאה מכל גורם אחר שאינו בשליטתה.
2.3 013 נטוויז'ן אינה מתחייבת כי שירותי התמיכה יפתרו את הבעיה באופן מלא או חלקי ו/או ייתנו תשובה לשאלה שבגינה פנית לקבלת שרותי התמיכה.
2.4 במהלך ו/או כתוצאה מביצוע הפעולות לאבחון הבעיות והכשלים שנתקלת בהם בהפעלת המוצרים ו/או השירותים המסופקים לך, בין אם פעולות המבוצעות על ידך בעקבות הוראות טלפוניות שתקבל/י ובין אם פעולות שתבצע 013 נטוויז'ן בעצמה באמצעות ובמסגרת שירותי תמיכה מרחוק – עלולים להתרחש עיכובים במידע ובהעברתו, כשלים, תקלות, נזקים וקלקולים במחשב שבו מתבצעות הפעולות ו/או בקבצים מכל הסוגים השמורים באותו המחשב, לרבות אובדן ומחיקת קבצים.עלייך לגבות את החומר המוחזק במחשבך קודם לביצוע כל ניסיון לפתור תקלה שבה נתקלת. זוהי אחריותך טרם תחילת מתן השירות.
2.5 מוסכם כי 013 נטוויז'ן לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהניסיון לסייע לך בפתרון הבעיה ו/או מכל פעולה הקשורה בניסיון זה ו/או במענה לשאלה שלשמם פנית לשירותי התמיכה. מוסכם כי בכל מצב ובכל מקרה לא יעלה סכום הפיצוי על מחיר התוכנה שבגינה ניתן הייעוץ.
2.6 בכל מקרה, 013 נטוויז'ן לא תהיה אחראית לכל אובדן של חומר מחשב, שהוא תוצאת העובדה שלא גיבית את החומר (בכלל או באופן תקין) לפני שפנית לקבל את שירותי התמיכה.
2.7 013 נטוויז'ן אינה אחראית לנזק, לרבות הוצאה ו/או הפסד, אשר ייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי בגין אספקת שירות התמיכה.
2.8 013 נטוויז'ן מסכימה לספק לך את שירותי התמיכה על יסוד הסכמתך לסעיפים אלה.
הקפאת שירותי התמיכה
3. 013 נטוויז'ן רשאית שלא לספק לך את שירותי התמיכה, כולם או חלקם, בכל עת שדמי השרות שאת/ה חייב בתשלומם, לפי הוראות הסכם זה, ולא נפרעו במועדם מכל סיבה שהיא. במקרה זה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה, ו/או דרישה כלפי 013 נטוויז'ן בגין אי אספקת שירותי התמיכה.
4. פרטיות
במהלך ההרשמה ייתכן והתבקשת למסור פרטים לזיהוי. נאסר עלייך להעביר פרטים אלה ככל שנמסרו, לצד שלישי במטרה שישתמש בהם כדי להזדהות ולקבל את השרות במקומך.
5. ביטול ההסכם
מבלי לגרוע משאר הוראות הסכם זה, או מזכויותיה לפי הוראות כל דין, 013 נטוויז'ן תהיה זכאית לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים:
5.1 אם דמי השרות לא שולמו במועדם.
5.2 אם מסרת את הפרטים המזהים ושם המשתמש לצד שלישי כלשהו לשם קבלת שירותי תמיכה.
5.3 אם בעת תהליך ההרשמה לשרות מסרת פרטים שאינם נכונים.
5.4 אם תחליט 013 נטוויז'ן לחדול ממתן שירותי תמיכה למוצרים, כולם או חלקם.
5.5 בכל מקרה של הליכים משפטיים בין הצדדים, או בכל עת שיהיה ל013 נטוויז'ן יסוד סביר להניח כי צפויים הליכים כאלה. במקרה ש013 נטוויז'ן לא תפעיל את זכות הביטול המיידית, או אם היא תאפשר לך לתקן את הסיבות המקנות לה זכות ביטול על-פי הוראות הסכם זה, לא ייחשב הדבר לוויתור על כל תביעה, זכות או סעד מצידה של 013 נטוויז'ן.
6. שינוי התנאים
6.1 תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בינך לבין 013 נטוויז'ן בקשר עם שירותי התמיכה. אין להתחשב בכל משא ומתן, הסכמה, מצג, התחייבות, ו/או הבטחה בכתב או שבע"פ שקדמו למשלוח תנאים אלה אליך..
6.2 לא יהיה תוקף לכל ויתור, הנחה, ארכה, מצג, שינוי, תוספת, או גריעה מתנאים אלה או לפיו, אלא אם נעשו בכתב כאמור להלן.
6.3 013 נטוויז'ן זכאית לשנות תנאים אלה מעת לעת.


7. הודעות
7.1 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהינה כדלקמן: 013 נטוויז'ן – בניין אומגה, מרכז תעשיות מדע, חיפה 31905
הלקוח – בהתאם לפרטים שמסרת בעת תהליך הרישום הטלפוני.
7.2 את/ה רשאי/ת לפנות ל013 נטוויז'ן באמצעות דואר אלקטרוני (למעט פנייה לצורך קבלת שירותי תמיכה והודעות ביטול כאמור להלן),
בכתובת service@013netvision.co.il .
013 נטוויז'ן רשאית לשגר אליך כל פנייה בדואר אלקטרוני, לפי הכתובת שמסרת בעת תהליך הרישום. פניות בדואר אלקטרוני תעשנה בעברית ו/או באנגלית.
7.3 כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח. כל הודעה שתימסר ביד או תשלח בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיע ליעדה ביום העסקים הראשון שלאחר מסירתה בפועל.


לקבלת שירות תמיכה מרחוק:
יש להזין את מזהה ההתחברות שקיבלת מהנציג בשדה בתחתית הדף וללחוץ על כפתור "שלח"
לאחר פעולה זו תתבקש ללחוץ על כפתור "אישור" (accept)
ביצוע 2 הפעולות הנ"ל כמוהן כחתימה על תקנון שירות זה, והן מעידות כי קראת הוראות התקנון במלואן וכי הנך נותן הסכמתך המלאה לכל התנאים האמורים בו.

מזהה התחברות Show Session Key Help Window

logo
phone
Remote Support by BOMGAR Cross-Platform Remote Access Software for Help Desk Support

Representatives  

161 - blender2
714 - Fahed Khoury
715 - Kiril Pinski
1209 - armada1
1288 - gustavoo
1415 - JUNO1
1510 - LAMALI
1548 - MADRID3
1557 - MASERATI
1574 - SNORKA1
1605 - alexkk
1613 - oli

Session Key Show Session Key Help Window

Issue Submission